Regulamin

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

SYSTEM COVERS DOMINIK KAMIŃSKI Adres rejestrowy. ul. Książek Majdowski 9, 26-500 Szydłowiec jako marka: System Covers posiada w swojej ofercie baseny oraz dodatkowy osprzęt basenowy. Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszelkie transakcje w ramach oferty System Covers.

Preambuła

Obowiązkiem klienta (kupującego) jest:

 • przestrzeganie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
 • przestrzeganie Warunków Realizacji Zamówienia;
 • należyte przygotowanie terenu do realizacji zamówienia indywidualnego;
 • nieużytkowanie produktów niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta;
 • współdziałanie w realizacji i finansowaniu zamówienia;
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji konkretnego zamówienia.
 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
  1. klientem (kupującym) w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży są zarówno klienci indywidualni jak i osoby prawne, spółki cywilne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną;
  2. klientami mogą być osoby z Polski lub osoby niemające zamieszkania na terenie Polski;
  3. regulamin został przygotowany w dwóch językach: polskim oraz niemieckim;
  4. do sprzedaży, zawartej umowy, zamówienia, oferty w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Strony dokonują zgodnego wyboru prawa polskiego dla całej umowy, wszystkich czynności związanych z nawiązaniem kontaktów handlowych; roszczeń o zapłatę, wykonanie umowy ( zamówienia indywidualnego) sporów wynikających z zawartej umowy;
  5. Dla spraw nieregulowanych prawem polskim, dla transakcji międzynarodowych zastosowanie mają przepisy prawa unijnego;
  6. Sądem właściwym do realizacji, wykonania umowy ( zamówienia indywidualnego), kwestii spornych będzie Sąd w Radomiu właściwy dla siedziby sprzedawcy;
  7. zdjęcia zawarte w ofertach, na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny i podglądowy. Rzeczywisty wygląd zrealizowanego zamówienia może różnić się od prezentowanego na zdjęciach i ofertach;
  8. Zamówienie Indywidulane w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży to: dokument wiążący strony, który jest złożony i podpisany przez klienta (kupującego), lub w wyraźny sposób zaakceptowany przez klienta (np. poprzez wyraźną deklarację w korespondencji mailowej) a następnie zaakceptowany i przyjęty przez sprzedawcę do realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki przez zamawiającego (kupującego );
  9. zamówienie indywidualne stanowi źródło zobowiązania stron, szczegółowe postanowienia dotyczące zamówienia indywidualnego znajdują się w Warunkach Realizacji Zamówienia;
  10. przypadku złożenia zamówienia indywidualnego przez kupującego (klienta) i potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia indywidulanego w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail, strony są związane złożonym zamówieniem indywidualnym;
  11. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi;
  12. postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkim umów, transakcji chyba że strony dokonają odmiennych ustaleń w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  13. treść aktualnych Ogólnych Warunków Sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.systemcovers.pl/regulamin
  14. treść regulaminu w języku niemieckim znajduje się na stronie www.systemcovers.pl/vorschriften
  15. poprzez złożone zamówienia indywidualnego w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży, klient (kupujący) oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży i akceptuje ich treść;
  16. stronami umowy są SYSTEM COVERS DOMINIK KAMIŃSKI ( marka System Covers) jako sprzedawca i kupujący ( klient) jako podmiot określony (w ust. 1 ) który zawarł ze sprzedawcą umowę.
 2. ZAWARCIE UMOWY
  1. System Covers wysyła indywidualną ofertę klientowi (kupującemu) która obowiązuje maksymalnie 60 dni od daty wysłania; jeżeli w ofercie nie został podany inny termin. w tym okresie klient ma możliwość skorzystania z indywidualnej oferty;
  2. podane ceny mają charakter jedynie informacyjny, całkowita kwota zamówienia indywidualnego wynika każdorazowo z konkretnego zamówienia indywidualnego, aktualnych cen producenta, cen materiałów, kosztów związanych z realizacją zamówienia indywidualnego;
  3. zobowiązanie pomiędzy sprzedawcą a kupującym (klientem) powstaje dopiero po złożeniu zamówienia indywidualnego w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz po potwierdzeniu przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia indywidualnego do realizacji i odnotowaniu wpłaty zaliczki. Potwierdzenie zostanie dokonane w formie pisemnej lub w postaci wiadomości e-mail;
  4. zapłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją zamówienia indywidualnego oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży;
  5. strony są związane treścią zamówienia indywidualnego, nie są związane ofertami, reklamą na stronie internetowej;
   • Oferta sprzedawcy w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  6. klient ( kupujący) jest zobowiązany do wpłaty zaliczki, wysokość oraz termin płatności jest zawarty w zamówieniu indywidualnym;
  7. ostatecznie realizacja zamówienia indywidualnego następuje po przyjęciu zamówienia indywidualnego do realizacji i wpłacie ustalonej zaliczki przez klienta (kupującego);
  8. sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia indywidualnego w przypadku niewpłacenia zaliczki w ustalonym terminie;
  9. sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia indywidualnego w terminie do 3 dni od ustalonej daty dostawy, bez negatywnych konsekwencji dla sprzedawcy;
  10. sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia indywidualnego w przypadku braku współdziałania kupującego ( klienta ) w realizacji zamówienia indywidualnego lub braku finansowania zamówienia indywidualnego;
  11. w przypadku niemożności wykonania zamówienia indywidualnego, sprzedawca poinformuje kupującego (klienta) o tym fakcie w formie pisemnej bądź w drodze wiadomości e-mail.
 3. CENA
  1. wszystkie podane przez sprzedawcę ceny są cenami brutto, oraz zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT, chyba że co innego wynika z Warunków Realizacji Zamówienia Indywidualnego lub ustaleń stron w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail;
  2. sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia dodatkowych opłat innych niż z ust. III pkt 1, w przypadku realizacji każdego zamówienia indywidualnego, w tym zamówień indywidualnych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. wszelkie dodatkowe opłaty związane z realizacją zamówienia indywidualnego ponosi klient (kupujący);
  4. ceny zawarte na stronie internetowej lub w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny. Całkowita cena realizacji zamówienia jest ustalana w odniesieniu do konkretnego zamówienia i konkretnego klienta z uwzględnieniem cen producenta, cen materiałów, dodatkowych kosztów i opłat związanych z konkretnym zamówieniem indywidualnym.
 4. DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI
  1. płatność za zamówiony towar jest możliwa jedynie przelewem lub gotówką;
  2. w przypadku wyboru płatności przelewem, niezbędne jest dołączenie potwierdzenia przelewu do dokumentów podczas dostawy;
  3. w przypadku odbioru własnego istnieje jedynie płatność gotówką w dniu odbioru.
 5. WARUNKI DOSTAWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
  1. w przypadku braku odmiennych ustaleń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, klient ( kupujący) zobowiązany jest do podania swojego właściwego, prawidłowego adresu do dostawy;
  2. adres podany przez klienta ( kupującego) obejmuje nazwę miejscowości, wskazanie województwa, ulicy, numeru domu;
  3. adres podany przez klienta ( kupującego) jest uważany za właściwe miejsce dostawy;
  4. klient (kupujący) zobowiązuje się do poinformowania o każdej zmianie swojego adresu;
  5. każdy ze sprzedawanych produktów ma indywidualny czas dostawy;
  6. dostawa odbędzie się w okresie 2-8 tygodni od złożenia zamówienia i wpłaty zaliczki przez kupującego, chyba, że Strony ustaliły inny termin dostawy lub specyfika, właściwości konkretnego zamówienia będą wymagały innego terminu do realizacji dostawy;
  7. sprzedawca ma prawo zmienić termin dostawy do 24 godzin ( 1 dzień) od pierwotnego terminu dostawy. Zmiana terminu dostawy nie stanowi niewykonania zobowiązania w terminie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  8. sprzedawca dostarcza towar na miejsce ( adres dostawy) wskazane w zamówieniu indywidualnym;
  9. sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, obtarcia, zniszczenia, zmniejszenia przydatności zakupionych u sprzedawcy przedmiotów, powstałe po dostarczeniu ich przez sprzedawcę na miejsce dostawy;
  10. po dostarczeniu towaru do klienta (kupującego) odpowiedzialność sprzedawcy za towar kończy się;
  11. montaż, magazynowanie, usytuowanie basenu nie należy do obowiązków sprzedawcy;
  12. kupujący ( klient) jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w momencie dostawy w obecności kierowcy, w szczególności:
   • czy basen nie jest uszkodzony;
   • czy towar jest nienaruszony;
   • czy zamówienie jest kompletne;
   • czy towar jest zgodny z zamówieniem
  13. W razie wątpliwości odnośnie stanu towaru należy sporządzić protokół w obecności kierowcy.
  14. po dostawie nie zostaną uwzględnione reklamacje opisane ust. 13, w przypadku braku protokołu.
 6. MONTAŻ ORAZ KONSERWACJA BASENU, UTRZYMANIE W NALEŻYTYM STANIE
  1. wszystkie podawane przez sprzedawcę wymiary są wymiarami zewnętrznymi
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

-nieprawidłowe korzystanie (użytkowanie) sprzeczne z przeznaczeniem przedmiotu zrealizowanego zamówienia;

-nieprawidłowe wykonanie prac polegających na montowaniu basenu; przegrzanie, wyblaknięcie powłoki;

-nieprawidłową obsługę basenu;

-nieprawidłową konserwację lub brak konserwacji;

 1. GWARANCJA ORAZ OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
  1. warunki gwarancji określ karta gwarancyjna udzielona do konkretnego zamówienia indywidualnego;
  2. uprawnienia z udzielonej gwarancji wygasają w przypadku przetransportowania basenu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez uprzedniej zgody sprzedawcy sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  3. klient (kupujący), aby nie stracić uprawnień z gwarancji, zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień Karty Gwarancyjnej;
  4. klient (kupujący) traci uprawnienia z udzielonej gwarancji w przypadku określonym w pkt VI ust 3 Ogólnych Warunków Sprzedaży;
  5. warunki zamówienia określone są również w Warunkach Realizacji Zamówienia dostosowanych do konkretnej umowy,
  6. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.

WARUNKI GWARANCJI

  1. Kartę Gwarancyjną wypełnia Sprzedawca wpisując dane urządzenia, których zakup potwierdzony jest fakturą lub paragonem;
  2. niniejszą gwarancją objęte są wyłącznie wady tkwiące w sprzedanej rzeczy objętej niniejszą gwarancją;
  3. niniejszą gwarancją nie są objęte mikropęknięcia powierzchniowej warstwy żelkotu nie mające wpływu na szczelność i użytkowanie niecki basenu;
  4. warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie:

-czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;

-dowodu zakupu z oznaczoną datą sprzedaży (faktura, paragon);

–reklamowanego produktu;

–opisu usterki.

 1. REALIZACJA UPRAWNIEŃ
  1. usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w jak najkrótszym możliwym terminie, tj. w terminie ok. 30 dni od daty otrzymania informacji o wadzie, chyba, że strony postanowią inaczej w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail, bądź konkretne zgłoszenie i rodzaj wady będzie wymagało innego czasu do jej usunięcia;
  2. dokonanie naprawy gwarancyjnej oraz jej datę, serwis poświadcza w karcie gwarancyjnej. Sposób naprawy ustala Gwarant;
  3. koszty wynikłe z nieuzasadnionego wezwania serwisanta do usterki, powstałej na skutek niedbalstwa bądź nieprzestrzegania przez użytkownika zasad korzystania z basenu, zamieszczonych instrukcji obsługi basenu, pokrywa użytkownik;
  4. sprzedawca może żądać wpłaty zaliczki na koszty naprawy, jeżeli z okoliczności wynika, że wada, uszkodzenie wystąpiło z powodów nieprzestrzegania postanowień Karty Gwarancyjnej, zachowania sprzecznego z przeznaczeniem basenu.
 2. GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ
  1. jeżeli dokonana została samodzielna modyfikacja urządzenia,
  2. jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej i dokumentach zakupu, a danymi z reklamowanego produktu,
  3. w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcja obsługi;
  4. w przypadku zagubienia lub dokonania zmian i poprawek w treści karty gwarancyjnej, brak jest w karcie daty sprzedaży lub podpisu, lub pieczątki sprzedawcy;
  5. w przypadkach wskazanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie www.systemcovers.pl,
  6. w przypadku gdy po wystąpieniu wady, kupujący dalej użytkuje przedmiot objęty gwarancją, odpowiada za powiększenie wady, powstałe uszkodzenia.
 3. GWARANCJA (W TYM NA POWŁOKĘ BASENU) NIE OBEJMUJE
  1. usterek i uszkodzeń, które powstały wskutek rozładunku niezgodnego z zaleceniami Producenta (użycie do rozładunku pasów krótszych niż 6m);
  2. usterek, które wynikły z faktu, że powłoka wewnętrzna basenu naprawiana była poza firmą producenta;
  3. usterek i uszkodzeń spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi (gradobicie, huragan, powódź, obsunięcie i zapadnięcie ziemi, uderzenie pioruna);
  4. szkód powstałych w wyniku działania ognia (przypalenia, eksplozji);
  5. szkód spowodowanych fizycznym uszkodzeniem powłoki basenu;
  6. usterek spowodowanych mechanicznymi czynnikami zewnętrznymi (zadrapania, rysy);
  7. uszkodzeń powierzchni spowodowanych nieprawidłową konserwacją powłoki (użycie niewłaściwych środków do czyszczenia i polerowania);
  8. uszkodzeń powierzchni powłoki spowodowanych czynnikami chemicznymi (opady przemysłowe, żywica z drzew, odchody ptasie, zanieczyszczenia, inne środki żrące i materiały chemiczne);
  9. usterek wynikających z rażącego niedbalstwa użytkownika i niewłaściwego obchodzenia z produktem;
  10. usterek powstałych na skutek nie przestrzegania zaleceń obsługi i instrukcji obsługi, w tym dopuszczenia do przekroczenia przez wodę w basenie temperatury 28 st. C;
  11. uszkodzeń lub przebarwień powierzchni spowodowanych zastosowaniem twardej wody przez klienta
  12. szkód spowodowanych niewłaściwym obsypaniem niecki basenu przy jej osadzeniu;
  13. producent zaleca odbiorcom końcowym ubezpieczenie basenu;
  14. w przypadkach wskazanych w regulaminie (Ogólnych Warunków Sprzedaży) dostępnych na stronie www.systemcovers.pl;
  15. następstw zużycia towaru, niewłaściwego użytkowania, eksploatowania.

 

Niniejszym oświadczam, że korzystając z usług System Covers Dominik Kamiński, akceptuję treść regulaminu znajdującego się pod tym adresem: www.systemcovers.pl/regulamin/ oraz Wykorzystujemy pliki cookies
Jak używamy Ciasteczek
O ciasteczkach
ZGODA